BookStrg.com

取材自策略中文成語及諺語詞典

策略成語故事大全
成語開卷有益
反義詞讀書無用
故事> 宋太宗酷愛讀書,尤其偏重于曆史典籍。 他收集豐富的藏書, 每天坐擁書城, 孜孜不倦, 毫不以為苦。 公元九七七年 (太平興國二年), 太宗召集李方等學者, 編撰百科辭典。 李方等人集七年心血, 終于完成太宗授命之事。 他們總計集成一千卷, 分為五十五六類, 是極富學術價值的大型百科辭典。 因這部書完成于太平年間, 便命名為 《太平總類》。 當這部巨著呈獻給太宗時, 博得他滿心的喜悅, 每天都沉浸于其中, 后來, 將書名改為 《太平御覽》。 太宗并規定自己, 每天必閱讀三卷。 有時因國政事務繁忙, 而埸法完成進度時,也會在空暇時間補讀。 隨侍的近臣關心他的健康時, 太宗便笑答:「 開卷有益, 我是樂此不疲的啊!」
解釋◆打開書本閱讀,就可以得到益處。
◆ 開: 打開。 卷: 指書籍。 益: 好處。
◆開卷:打開書本,指讀書;益:好處,收穫。打開書來看就會有收穫。
◆比喻讀書的好處很多,勸人多讀書的意思。
◆ 用以鼓勵人多吸取知識,多讀書對人有益處。
◆宋•王辟之《澠水燕談錄•文儒》:「開卷有益,朕不以為勞也。」
打開書本讀書,就可以得到好處。比喻讀書有好處。開卷,打開書本,指讀書。
引用◆王闢之澠水燕談:「宋太宗詔撰太平御覽等書,日覽二卷,因事有闕,則暇日追補,嘗曰:『開卷有益,朕不以為勞也。』」
◆ 《澠水燕談錄》 文儒: 宋太宗詔撰《太平御覽》等書, 日覽三卷, 因事有闕, 則暇日追補。 嘗曰:「 開卷有益, 朕不以為勞也。」
◆晉•陶潛《與子儼等疏》:「開卷有得,便欣然忘食。」
例句◆俗話說「開卷有益」,從書中我們不但可以學習古人的經驗,更可增加許多寶貴的知識。
◆ 「開卷有益」, 所以要多方面涉獵書籍, 以增廣見聞。
爺爺對我說:「你應該多看點書,這樣就可以學到很多東西,因為開卷有益。」