BookStrg.com

取材自策略中文成語及諺語詞典

策略成語故事大全
成語解衣推食
近義詞助人為樂、慷慨解囊
故事> 秦朝末年 (秦二世), 各國諸侯都起來反抗暴君, 當時韓信也帶了一把刀去參軍。 最初他投在項梁的部下, 項梁死后,便在項羽部下做個小官, 很不得志。 后來有機會, 他便轉投到漢王劉邦部下, 由于是蕭何的推薦, 故韓信被漢王重用了。 從這以后, 韓信不但替漢王占領很多地方, 連楚國的名將龍且也被他所殺,當進威名遠播。 項羽聽到了韓信這消息大為震動, 便派人去勸說韓信脫離劉邦, 和項王 (項羽) 聯合反對漢王, 答應分給國圭使韓信自立為主。 韓信對那使者說:「' 我從前在項王部下, 官只不過是一個郎中, 言不聽, 計不用, 所以我才投到漢王帳下。 漢王授給我上將軍的印綬, 撥几萬軍隊給我指揮, 還親自脫下衣服給我穿, 又將他食的東西讓給約吃, 我說的話他非常信任, 我訂的計策他照樣實行,因此我才有今天這樣的成就和光榮。 人家這麼信任我, 我寧死也不願背叛漢王的, 請你替我答謝項王吧!」
解釋◆脫下自己的衣服給別人穿,把自己的食物讓給別人吃的意思。
◆ 推: 將自己所有予人之意。 脫衣服給人穿, 讓食物與人吃。 形容深切關懷他人。
◆推:讓。把衣服脫給別人穿,把食物讓別人吃。
◆本是關懷的意思,引申為施恩惠給別人。又作「推食解衣」。
◆ 比喻當人在危急或貧困時, 慷慨施惠且濟助于人之意。
◆清•吳趼人《二十年目睹之怪現狀》第42回:「幸得遇了他,不但解衣推食,並且那一處不受他的教導。」
引用◆史記淮陰侯列傳:「漢王授我上將軍印,予我數萬眾,解衣衣我,推食食我,言聽計用,故吾得以至于此。」陳書荀朗傳:「朗更招致部曲,解衣推食,以相賑瞻,眾至數萬人。」
◆ 《史記》淮陰侯列傳:「 漢王授我上將軍印, 予我數萬眾, 解衣衣我, 推食食我。」
◆西漢•司馬遷《史記•淮陰侯列傳》:「漢王授我上將軍印,予我數萬眾,解衣衣我,推食食我,言聽計用,故吾得以至於此。」
例句◆當年我生活困難,他「解衣推食」的幫助我,今天他有事求我,我應當要回報他。
◆ 隔壁李家遭遇不幸, 鄰人紛紛 「解衣推食」, 助其渡過難關。