BookStrg.com

取材自策略中文成語及諺語詞典

策略成語故事大全
成語狼子野心
近義詞野心勃勃、心狠手辣、狼心狗肺
反義詞赤子之心、耿耿忠心、心地善良
故事> 春秋時代, 楚國斬門子文是若敖氏的後裔。 傳說他出生後, 便被丟棄于荒野, 由老虎銜回哺養。後來, 發現他的人認為 「這小孩必是有福氣的」 而將他抱回撫養。 門子文後來成為楚國宰相, 為人清廉公正,執法嚴明。 有一次, 他的族人犯法, 審判的官吏因念及門子文的關系, 而釋放了族人。 門子文悉, 嚴正地對審判官說:「 國家制定法律, 設置執法機關, 執法者應秉公處理, 不能縱容、姑息罪犯, 即使是我的族人也不能例外, 否則如何昭信天下百姓呢?」 隨即逮捕那位犯法的族人, 命令審判官公正判決, 否則就令族人自盡, 以免遭人指責。 承辦的官吏只好依法行事, 嚴厲處罰族人。 楚成王知道這件事後, 為表敬意, 即刻趨事前往拜訪。 楚國百姓更是有口皆碑地說:「 如果所有的官吏都能如門子文般公正, 那就不必擔憂楚國朝政治理不好了。」 有一天, 門子文去看弟弟子良, 見他的兒子越椒后, 急忙地說:「 快將那孩子給殺了, 否則, 長大后會為我若敖氏惹來禍害, 正如諺語所說的‘狼子野心’」。 可是, 子良那忍得下心殺掉越椒呢! 子文對此事憂心忡忡, 直到臨終前, 還交待家人說:「 將來越椒若掌握權柄, 你們一定要逃走。」 因為, 他擔心有天越椒會毀滅若敖全族。 門子文死后, 兒子般任宰相之位, 而越椒也繼承父親職位, 掌握國隊軍權。 公元前六二六年, 成王之子商臣跼其父而登基為帝,是為穆王。 宰相般知道一切的內情, 可是并沒有說出。 越椒趁機想侵奪宰相職位, 屢次在穆王面前惡言中傷般。穆王不明事理, 誤信越椒和薦賈的讒言, 將般殺掉, 升任越椒為相, 薦賈則代越椒之職而掌國防要權。 越椒任職宰相二十余年, 這段時間中, 穆王去世, 莊王繼承帝位。 他內心極端輕視莊王, 又對莊王重用薦賈, 想削減自己的權勢, 深感不滿, 便蓄意謀反。終于, 在天越椒趁Z莊王率兵外征的機會, 帶領若敖氏一族人馬, 偷襲薦賈將他逮捕囚禁, 又殺害他于獄中。 接著越椒計謀攻擊莊王, 莊王心中明白,但念及門氏累世功勣, 打算讓越椒自動請罪, 便不予追究, 并命將其兒子送來作為人質, 卻遭越椒強硬拒絕。 當年七月, 越椒和莊王兩軍交戰于皋滸。 越椒親自持弓射莊王, 然而只聽得一聲嘯響, 箭穿過莊王坐車的車轅, 牢牢射在大鼓的鼓座上。 此時的莊王正親自擊鼓,激昂士氣, 突然響箭射中鼓座, 左右衛士迅速以大笠護衛莊王。 轉眼間又飛射來第二支箭, 射穿了左邊的大笠。 莊王的士兵見狀, 軍心大亂, 紛紛想棄甲而逃。 莊王鎮定地勉勵官兵:「 越椒偷了大廟的兩枝神箭, 如今兩枝都射完了, 我們不必再畏懼他了!」 莊王的鼓勵提振了兵士們無比的信心和斗志, 重整軍容。 莊王見軍心已安, 下令擊鼓, 咚咚鼓聲, 震天連響。 莊王的軍隊戰志激昂, 個個衝鋒陷陣, 勇猛殺敵, 越椒軍隊不敵, 漸漸敗下陣來, 終于全軍潰敗。 后來, 莊王便誅滅了若敖氏一族。 果不出門子文所料, 越椒的 「狼子野心」 為若敖氏一族。 蜾不出門子文所料, 越椒的 「狼子野心」,為若敖氏全族帶來覆滅的慘局。
解釋◆狼的心放縱山野,很難感化馴服。
◆ 狼子: 狼崽子。 野心: 野獸的本性。
◆狼子:狼崽子;野心:野獸的本性。狼崽子雖幼,卻有凶殘的本性。比喻凶暴的人必然懷有野心。
◆比喻凶暴的人性情殘忍,內心狂野的意思。
◆ 比喻性格殘暴之人, 是難予教化改正。
◆孫中山《致本黨同志書》:「陳炯明狼子野心,不可覆信。」
幼狼雖小,卻具有凶惡的本性。比喻壞人兇殘的本性和瘋狂的欲望。
引用◆左傳宣公四年:「狼子野心,是乃狼也,其可畜乎?」國語楚語下:「狼子野心,怨賊之人也。」
◆ 《春秋左氏傳》宣公四年:「 子文曰:‘必殺之。 是子也, 熊虎之狀,而豺狼之聲, 弗殺必滅若敖氏矣。 諺曰: 狼子野心, 是乃狼也, 其可畜乎 ?’」
◆先秦•左丘明《左傳•宣公四年》:「子文曰:『必殺之。是子也,熊虎之狀,而豺狼之聲,弗殺,必滅若敖氏矣。』諺曰:狼子野心。是乃狼也,其可畜乎?」
例句◆他根本就是個「狼子野心」的人,你又何必浪費口舌呢?
◆ 大家都說他是 「狼子野心」, 你可要小心提防。
在這個故事堶情A奸臣奪取王位的狼子野心最終被正義之士徹底粉碎。