BookStrg.com

取材自策略中文成語及諺語詞典

策略成語故事大全
成語無出其右
近義詞天下第一
故事> 西漢初期, 趙國陘城 (河北省)人田叔, 年少時即為擊劍高手,曾拜樂巨公習道家之術, 好學不倦, 傳為鄉時頌揚。 公元前二○二年, 太子張敖繼趙王之位, 有人向宰相趙午推舉田叔。 趙年對田叔的聲望也略有耳聞, 也就將他保薦給張敖。 張敖封田叔以郎中之職, 及至不久,漸了解他是位清廉公正的人才, 便意重用。 公元前二○○年, 漢高祖途經趙都邯鄲 (河北省), 張敖身為女婿,自然以隆重之禮款待。 但高祖非但不領情,還大聲辱罵他。 宰相貫高、趙午眼見張敖受辱, 不禁氣憤難平, 私下對張敖說:「陛下的無禮,令人難以忍受, 如果沒有皇上的恩寵, 我怎麼會有今天的地位, 快快打消這個念頭, 永不許再提。」 兩人告退后, 氣憤無法平息, 便私自商議說:「 雖然只是一名臣子, 但卻不能任由皇上無端的辱罵, 去把他殺了!如果成功, 便腎為趙王雪, 不幸失敗, 一切罪責由我們承擔。」 公元前一九九年, 從東垣回來的高祖, 又再次行經邯鄲。 貫高趙午暗自收買刺客, 埋伏于柏人縣, 准備狙殺高祖。 深夜才抵達柏人縣的高祖說:「柏人與迫人音近, 聽起來令人不舒服,今晚不歇宿此地了。」 于是, 下令繼續前進, 兩人的暗殺計划終告失敗。 隔年, 高祖獲知他們的計划,便下令逮捕貫高、趙午, 押解回長安。 田叔為救援他們, 就穿上囚服, 喬狀成家僕, 加入行列中。 高祖直沉認為暗殺計划是出自張敖的指使,于是令廷尉嚴刑拷打, 追查盤問主謀者。 可是, 貫高堅稱此事與張敖毫無關聯。 高祖由廷尉處獲知貫高的忠貞及不屈精神, 大為敬服, 便赦免張敖, 同時也准備解放貫高。 獄中的貫高得蜂張敖已被赦免, 立即自殺身亡。 獲赦免的張敖,雖被降為宣平侯, 但因高祖不斷對仔提及貫高、趙午的高風亮節, 于是張敖便將田田叔等十余人推薦給高祖。 隔天, 高祖召見田叔等人, 暢談之后, 頓覺朝中無出其右者。高祖惜才心切,便任命他們為郡守或諸侯。
解釋◆右,古多以右為尊位。全句是說沒比他更好的了。
◆ 無: 沒有。出:超出。 右:古以右為上, 等級高的為右。
◆沒有能超過他。
◆凡一切人、事、物高超卓越,沒有其他能比得上都可用此語形容。
◆ 意指再也沒有比他更傑出的人。 漢朝是以右為尊, 故有此成語。
◆金•元好問《恆州刺史馬君神道碑》:「獨君資稟聰悟,氣量宏博,儕輩無出其右。」
引用◆漢書高帝紀下:「賢趙臣田叔、孟舒等十人,召見與語,漢廷臣無能出其右者。」
◆ 《史記》田叔列傳:「 上盡召見,與語, 漢廷臣毋能出其右者。」
◆東漢•班固《漢書•高帝紀下》:「賢趙臣田叔、孟舒等十人,召見與語,漢廷臣無能出其右者。」
例句◆在班上,他的數學能力是「無出其右」,至於其他科目就只算平平了。
◆ 張擇端的 《清明上河圖》, 意境超遠, 綜觀繪畫史, 「無出其右」 者。