BookStrg.com

取材自策略中文成語及諺語詞典

策略成語故事大全
成語南柯一夢
近義詞黃粱美夢
反義詞夢想成真
故事>◆ 唐代貞元七年某日,淳于棼酒醉回家, 身體感到不太舒服, 便躺在走廓的榻上休息。 他剛入睡, 就夢見有槐安國的國王派人迎接他到槐安國去。 到了那邊, 才知道是國王要把心愛的公主嫁給他。 他做了附馬, 享受各種特權, 舒適地過著生活。 而淳于的妻子感到自己的丈夫老是這樣閑蕩, 不是辦法, 要他從事行政工作, 正巧此時, 南柯郡需要有能力的太守去治理, 國王便派他去了。 淳于棼上任時, 帶了家眷、几個朋友、僕妾、行裝, 即以浩浩蕩蕩之勢的隊伍, 離開了京都。 在南柯郡, 淳于棼做了二十年的太守, 他誠心誠意的替人們辦事, 故這一帶的百姓人人皆贊揚他的德政, 甚至還蓋起祠堂來紀念他。 國王也因此愈加器重他了,重賞、賜官, 他的朋友周弁也受惠一連遞升好几級, 這些年里, 淳于棼生了五男兩女, 男孩們都各有官職, 女孩們也各嫁配給王族。 因此, 淳五棼在當時極為顯赫。 二十年後, 檀蘿國侵犯南柯郡。 淳五棼作戰失利, 手下的將領也就是他的好友周弁也病死。 接著妻子患重病, 不久也死了。 他無法承受這一連串的打擊, 不願意再在南柯郡待下去。便帶了妻子的靈柩辭職回京。 到了京都, 他的生活仍舊闊綽豪華, 但這時因有人在國王面前挑撥, 國王便把淳棼遣送回鄉。 離開槐安國時, 淳五棼回憶當初來槐安國時, 待者多麼威風地迎接他, 如今送他的待者卻沒有一點神氣,出了槐安國, 一回到家, 淳于棼驚醒了。 這才知道原來是一場夢。
◆南柯一夢  相傳古時候有個人叫淳于棼(音粉)。有一次,他喝醉了酒,就在一棵大槐樹下睡著了。在睡夢中,他看見自己來到「大槐安國」,在那埵足陛u南柯」地區的長官,過上了非常幸福的生活,但後來因別國入侵,自己就失去一切。因此他驚醒過來。醒來之後他才發現,「大槐安國」其實是槐樹下的螞蟻洞,而「南柯」則是槐樹的南枝。後來,『南柯一夢』這一成語就用來比喻人發夢或空歡喜一場。
解釋◆柯,草木的枝莖。全句是指在南枝下做了一場夢。
◆ 南柯: 地名。在南柯做的一個夢。舊喻榮枯得失無常, 今多喻一場空歡喜。
◆唐•李公佐的小說《南柯太守傳》記載南柯的事。形容一場大夢,或比喻一場空歡喜。
◆用來比喻人生在世,貴賤窮達無常,就如作夢一般。
◆ 比喻人生貴賤窮困無常, 猶如一夢,世事多變化令人慨嘆。
◆清•文康《兒女英雄傳》第22回:「登時急得一身冷汗,啊呀一聲醒來,卻是南柯一夢。」
比喻人做夢、空歡喜。
引用◆唐李公佐南柯記:「淳于棼,家廣陵,宅南有古槐,枝幹修永。棼日醉臥,夢至大槐安國,妻公主,為南柯太守二十年,生五男二女,備極榮顯。後與敵戰而敗,公主亦卒,被遣歸。既醒,見家擁簀於庭,斜日未隱,餘樽猶平,因尋槐下穴,所謂南柯郡者,槐南枝下道門之蟻穴也。棼感南柯之浮虛,悟人世之倏忽,遂棲心道門。」後人遂因此而稱夢境為南柯。
◆ 唐李公佐 《南柯太守傳》。
◆宋•黃庭堅《戲答荊州王充道烹茶四首》:「香從靈堅隴上發,味自白石源中生。為公喚覺荊州夢,可待南柯一夢成。」
例句◆對於人世間的榮華與名利,不要看得太重,因為一切就如「南柯一夢」,隨時都可能消失。
◆ 他臨死前大嘆人生宛如 「南柯一夢」。
小明昨天夜堿搢ㄕ菑v成為一名歌星,醒來之後才知道是南柯一夢。